Политика по качеството

Ръководството на Спешъл Тактикъл Съплайс ЕООД, в лицето на Управителя, официално декларира своята политика по качеството, която ще бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията.

Политиката на Спешъл Тактикъл Съплайс ЕООД, в ролята си на компания притежаваща лидерска позиция на пазара по отношение на вноса и търговията на едро и дребно със специална продукция, аксесоари и екипировка, доставка и поддръжка на специализирана техника е да запази водещата си позиция, като продължи да предлага на своите клиенти услуга с гарантирано качество, прилагайки персонален и иновативен подход, висок професионализъм и ефективна комуникация в контекста на организацията.

Организацията предвижда въвеждането на ясни и ефективни процедури и подходи за обслужване на нуждите на своите клиенти, с които да е способна напълно да отговори на очакванията и потребностите им, и които да доведат до постоянно подобряване на предлаганите услуги в пълно съответствие с развиващите се пазарни нужди и изисквания.

Спешъл Тактикъл Съплайс ЕООД старателно подбират, обучават и развиват служителите си, като регулярно провеждат специализирани, професионални обучения, посещения на световни изложения в страната и чужбина с цел запознаване с най-новите технологии и продукти в бранша и покриване на най-високите изисквания за професионализъм и качество на предоставените услуги.

Спешъл Тактикъл Съплайс ЕООД стриктно спазват строги правила за конфиденциалност по отношение фирмената информация на своите клиенти.
Ръководството на Спешъл Тактикъл Съплайс ЕООД в лицето на Управителя декларира своята ангажираност към стриктно спазване на всички изисквания дефинирани в Системата за управление на качеството и нормативната уредба. Организацията се ангажира да следи удовлетвореността, изискванията и очакванията на своите клиенти, както и непрекъснато да усъвършенства и подобрява своята Система за управление на качеството.

За ефективно провеждане на политиката по качество, Управителят на Спешъл Тактикъл Съплайс ЕООД определя основните Цели по качеството за 2018 година:

  • Увеличение на предлаганото от Спешъл Тактикъл Съплайс ЕООД разнообразие от стоки и аксесоари с цел достигане на ръст от 8 %, в сравнение с 2017 г.;
  • С цел повишаване на търговския ръст, отчитаме ситуацията на външно търговския пазар, предвид тази в Украйна и рестрикциите от страна на Европа и САЩ спрямо Русия. Очакваният търговски ръст, съобразно тази ситуация, следва да бъде повишен с 3 % спрямо 2017 г.
  • Модернизиране на ERP системата NAVISION, която осигурява директна връзка към сайт за електронна търговия с цел намаляване на общото ръчното въвеждане на данни за сметка на автоматизираното такова с общо 180 човеко-часа спрямо 2017 г.
  • Повишаване имиджа на компанията в бранша, чрез презентиране на нова специализирана техника, екипировка и въоръжение, подходящо за нуждите на МО, МВР, НСО и др. институции с цел постигане на финасови резултати с 5 % по високи от тези, постигнати през 2017 г.